Zajęcia ogólnorozwojowe i kompensacyjne adresowane są dla dzieci we wczesnym wieku przedszkolnym (2,5- 6 lat) oraz dla tych, które podejmują naukę w szkole (7-9 lat). Terapia skierowana jest dla dzieci które:

  • mają problem z nauką czytania, pisania, matematyki
  • posiadają deficyty percepcji wzrokowej, słuchowej i sensorycznej
  • ciągle o czymś zapominają, są rozproszone i nie wykazują dojrzałości do podjęcia nauki w szkole
  • przeżywają trudności z adaptacją w środowisku szkolnym
  • mają problem z koncentracją uwagi, rozumieniem poleceń
  • są w obszarze ryzyka dysleksji

Oferuję także wspomaganie rozwoju i terapię dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, oraz dzieci autystycznych i dzieci z Zespołem Aspergera.